مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

با افزودن مکمل­هایی مانند هموگلوبین و انواع آنتی­بیوتیک­ها، برای کشت Neiserria gonorrhoaeو سایر ارگانیسم­های سخت رشد