مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای اسپورزایی اولیه Clostridium perfringens از مواد غذایی