مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

با افزودن آمپی­­سیلین به آن، برای جداسازی انتخابی و افتراقی Aeromonas hydrophilaاز نمونه های بالینی و محیطی