مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت میکروارگانیزم­های بی­هوازی