مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای جمع­آوری، انتقال و حفظ نمونه­های میکروبی، به خصوص نمونه­های دارای  Vibro cholera