مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

در میکروبیولوژی آب جهت شمارش میکروارگانیزم­های قابل شمارش آب آشامیدنی و آب تازه با روش کلنی کانت در دمای 36 وC °C22. برای کشت مخمرها و کپک­ها از مواد مختلف، خصوصا از شیر و محصولات لبنی.