مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی انتخابی برای جداسازی و شمارش مخمرها و کپک­ها در شیر و محصولات آن