مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت مخمرها، کپک­ها و دیگر میکروارگانیزم­های اسیددوست