مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

 برای نگهداری و کشت  Saccharomyces cerevisiae   و دیگر مخمرها در روش­های میکروبیولوژی مولکولی .