مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

 برای نگهداری و کشت    Saccharomyces cerevisiaeو دیگر مخمرها در روش­های میکروبیولوژی مولکولی.