مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

 ترکیب منحصر­به­فرد این محیط باعث مهار انتخابی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی می شود. مورد استفاده در نمونه­های بالینی، مواد غذایی و آب.