مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیط غنی کننده انتخابی برای Yersinia به ویژه  Yersinia enterocoliticaa