مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

یک محیط غنی غیر­انتخابی برای رشد میکروارگانیزم­ها (باکتری­ها و مخمرهایی که قادرند تحت شرایط تخمیر رشد کنند).