مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای احیای سالمونلا و لیستریای به شدت آسیب­دیده ولی هنوز زنده از غذا.