مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی افتراقی برای میکروارگانیزم­های تخریب کننده اوره. اوره توسط آنزیم اوره­آز به دی­اکسید کربن و آمونیوم هیدرولیز می­شود، آمونیوم تشکیل شده محیط را قلیایی می­کند، این واکنش توسط نشانگر فنل رد تشخیص داده می­شود که رنگ محیط را از زرد به بنفش تغییر می­دهد