مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی افتراقی برای میکروارگانیزم­های متابولیز کننده اوره که باعث می­شوند نشانگر، رنگ محیط را به قرمز تغییر دهد و محیط در اثر رشد میکروب کدر می­شود.