مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای شناسایی انتروباکتریاسه­ها در مواد غذایی، با استفاده از تخمیر قندهای گلوکز (با یا بدون تولید گاز)، لاکتوز و سوکروز و همچنین تولید سولفید هیدروژن. در اثر کشت در این محیط قند تجزیه شده و اسید تولید می شود و در نتیجه اندیکاتور pHفنل رد از پرتقالی به زرد تغییر رنگ پیدا
 می کند و در اثر قلیایی شدن قرمز پر رنگ می شود.