مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

 محیطی عمومی برای کشت قارچ­ها. عمدتا مناسب برای گونه­های کاندیدا با افزودن    Polysorbae 80