مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای نگهداری میکروارگانیزم­ها و نیز برای ردیابی جنبندگی باکتری­ها. در صورت افزودن کربوهیدرات­ها به آن، برای بررسی واکنش­های تخمیری میکروارگانیزم­های سخت­رشد (مانند نایسریا، پنوموکوک، استرپتوکوک­ها و بی­هوازی­های غیراسپورزا).