مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

  برای بررسی تخمیر کربوهیدرات­ها در Corynebacteria به خصوص برای افتراق C. diphteriae