مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

  با افزودن هموگلوبین برای کشت Francisella tularensis  و بدون غنی سازی برای کشت انتروکوک های گرم منفی و سایر ارگانیزم ها