مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی انتخابی برای کشت قارچ­ها و باکتری­های خاک