مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای جداسازی و شمارش مخمر  و کپک­ از موادغذایی