مشخصات:







اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای بررسی آلودگی­های کپکی در غذا