مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای ردیابی باکتری­های کلیفرم در دمای C°35  و E. coli