مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی برای ردیابی و جداسازی انتروباکتریاسه بیماریزا

این محیط از رشد باکتری های گرم مثبت جلوگیری می کند و به عنوان یک محیط انتخابی پایه برای جداسازی باکتری های گرم منفی بسیار مناسب است. کلنی کلی باسیل برروی این محیط به صورت جلای فلزی یا درخشندگی متالیک ظاهر میگردند