مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

تا حدودی انتخابی و افتراقی برای جداسازی باکتری­های روده­ای گرم منفی