مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی عمومی برای کشت طیف متنوعی از میکروارگانیزم­ها. پیشنهاد شده برای بررسی آلودگی­های غذایی