مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی عمومی برای کشت باکتری­های سخت­رشد و غیرسخت رشد از نمونه­های بالینی و غیربالینی