مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

به همراه افزودنی­های متنوعی، مورد استفاده در جداسازی و کشت Niesseria gonorrheae و سایر میکروارگانیزم های سخت رشد