مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای استفاده در غنی ­سازی وجداسازی Staphylococcus aureus