مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت طیف متنوعی از میکروارگانیزم­ها، با یا بدون افزودن خون به آن