مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای جداسازی و شمارش استرپتوکوک­های مدفوعی