مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای افتراق بین انتروباکتریاسه ­ها  بر اساس توانایی تخمیر گلوکز و لاکتوز و آزادسازی سولفید.