مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای جداسازی استرپتوکوک­های مدفوعی.