مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای بهبود تولید رنگدانه پیوسیانین توسط سودوموناس