مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای بهبود تولید رنگدانه فلوئورسین توسط سودوموناس.