مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

 به همراه خون، سیکلوسرین و سفوکسیتین برای جداسازی Clostridium difficile