مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای افتراق ارگانیسم­ های روده­ ای بر پایه قابلیت دکربوکسیله­ کردن یا دآمینه کردن لایزین و تشکیل سولفید هیدروژن.