مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای افتراق میکروارگانیسم­ ها بر پایه دکربوکسیله­ کردن لایزین.