مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

تا حدی انتخابی و افتراقی برای ردیابی و جداسازی ارگانیسم­ های گرم منفی از آب، غذا، لبنیات، مواد دارویی و آرایشی و بالینی.