کیت های خوردگی میکروبی MIC

برای جلوگیری از آسیب هاب جدی وارد شده توسط میکروارگانیزم ها ساده ترین و ارزان ترین روش کنترل مداوم منابع دارای ریسک بالای آلودگی میکروبی می باشند. این منابع در صنایع مختلف متفاوت بوده و نیازمند کنترل موارد خاص خود می باشند. میکروب ها اغلب عامل خسارت های چندین میلیاردی به صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی و آب و فاضلاب می باشند. میکروب ها عامل خوردگی اغلب تجهیزات، خطوط انتقالی و مخازن نگهداری و همچنین فساد و تخریب مواد مختلف شیمیایی می باشند. شناسایی به هنگام این عوامل با استفاده از کیت های MicrobCheck شرکت ایبرسکو به سادگی میسر می باشد. 

کیت های شناسایی خوردگی میکروبی بر اساس بهترین و سریعترین روش های روز دنیا و مطابق با استانداردهای مرجع طراحی و ساخته شده اند.