کیت های میکروبی صنایع

کیت های شناسایی میکروبی آب و فاضلاب و صنایع غذایی و دارویی، این کیت ها جهت شناسایی باکتری های مهم صنایع به ساده ترین شکل ممکن و با عملکرد عالی طراحی شده اند. این مجموعه امکان بررسی کلیفرم ها، E. coli ، مخمرها و کپک ها شمارش کل باکتری ها و سایر موارد را بر طرف می سازد.