آنتی بیوتیک ها، ساپلمنت ها و سوبستراهای آنزیمی

ایبرسکو ساپلمنت های مختلف برای رشد انتخابی واختصاصی انواع میکروارگانیزم ها را ارائه می دهد. این مواد شامل انواع آنتی بیوتیک های مورد استفاده در محیط های کشت، رنگ های مختلف، بسیاری از سوبستراهای آنزیمی که پس از تجزیه توسط آنزیم های اختصاصی منجر به تولید رنگ ویژه (کروموژنیک) یا نور فلورسنس (فلوروژنیک) می شوند، ویتامین ها، عصاره ها، زرده  تخم مرغ و ...می باشند. این مواد از برترین شرکت های اروپایی بوده و دارای بهترین کیفیت در سطح جهانی می باشند.