مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت، شناسایی و افتراق  Ureaplasma urealyticum  و سایر اعضای دسته Ureaplasma از باکتری های Mycoplasmatale ، خصوصا برای ردیابی و شناسایی U. urealyticum  در کشت اولیه ادرار