مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

محیطی برای شناسایی کلیفرم­ های مدفوعی در آب