مشخصات:







اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت سویه­ های نوترکیب اشرشیاکلی E. coli