مشخصات:

شناسایی باکتری های وابسته به آهن شناسایی دقیق و صحیح
استفاده ساده
سریع
دقیق


اطلاعات ایمنی:

فاقد مواد خطرناک فاقد مواد خطرناک
بدون ملاحضات خاص بدون ملاحضات خاص
در صورت ریختن روی دست با آب فراوان شستشو شود. در صورت ریختن روی دست با آب فراوان شستشو شود.

توضیحات:

شناسایی با کتری های وابسته به آهن با روشی ساده و سریع

امکان انجام تست در محل بدون نیاز به تجهیزات و تخصصی

تفسیر ساده

خدمات مشاوره و آموزش

 

ارسال بیش از دو بسته رایگان