مشخصات:

عنوان محتوا
عنوان محتوا
عنوان محتوا
عنوان محتوا
عنوان محتوا
عنوان محتوا

اطلاعات ایمنی:

عنوان عنوان
عنوان عنوان
عنوان عنوان

توضیحات:

مناسب برای رشد باکتری­های هوازی، بی­ هوازی و کم­ هوازی. مناسب برای آزمایش­های بررسی استریلیته محلول­های کدر یا ویسکوز و هر ماده ای که فاقد نگهدارنده­های جیوه باشد.