مشخصات:اطلاعات ایمنی:

توضیحات:

برای کشت طیف وسیعی از میکروارگانیزم ها و نیز برای آزمایش­ های بررسی استریلیته­محلول­ های کدر یا ویسکوز  و هر ماده ای که فاقد نگهدارنده­ های جیوه باشد